arkitektens visjon

Øglændkvartalet ligger i krysningen mellom det nye og gamle Sandnes. På den ene siden – Langgata med sin lavmælte trehusbebyggelse. På den andre – det moderne Sandnes, med sin nye bebyggelse og infrastruktur.

arkitektens visjon

Øglændkvartalet ligger i krysningen mellom det nye og gamle Sandnes. På den ene siden – Langgata med sin lavmælte trehusbebyggelse. På den andre – det moderne Sandnes, med sin nye bebyggelse og infrastruktur.

Ved å bryte opp kvartalsstrukturen, så binder Øglændkvartalet sammen de to motsetningene. Det etableres nye byrom, smug og gater – som bygger videre på den eksisterende bystrukturen vest for toglinjen. Kvartalet skal inneholde handel, servering og rekreasjon – bundet sammen av et sentralt torg.

Det etableres en ny miljøgate i Erling Skjalgssons gate, som lager en god forbindelse på tvers av byen mot Bystasjonen.

Det ærverdige Øglændmagasinet gjenoppstår med handel og boliger, og skaper en port mot Krossen på gateplan. Prosjektet omfatter en betydelig restaurering av byens viktige kulturminner og etablering av ny moderne bygningsmasse som veves inn i eksisterende bystruktur.

Kvartalet vil fremstå som en sammensatt helhet, og vil tilføre byen et arkitektonisk mangfold. Variasjonen fortoner seg i ulike fasader, med forskjellige kvalitetsmaterialer som tegl og metall. På denne måten bryter man ned det massive preget som et moderne kvartal ofte får.

Bygningsmassen vil fremstå forskjellig, avhengig av hvor i byen man ser det fra.

Arkitektens intensjon har vært å bygge videre på det arkitektoniske uttrykket som preger byen gjennom Sandnes´ industriarv. Dette gir et bestandig og tidløst uttrykk, med moderne løsninger og kvaliteter.

Sjo Fasting AS
Kristine Meidell Hafsøe / Jonas Thor-Roalsø / Camilla Sjo Fasting

Vår målsetning er å være en av regionens mest fremstående faglige miljøer, med en innovativ og helhetsorientert tilgang til faget, og en profesjonell og ryddig driftsform. Sjo Fasting Arkitekter arbeider innenfor hele arkitekturens faglige bredde; fra byplanlegging, reguleringsarbeid, byfornyelse og bygningsrenovering til boligog næringsbyggeri. Kontoret arbeider med et vidt spekter av prosjekter av stor kompleksitet. I de senere år har vi hatt et særlig fokus på bolig, gjennom regulering, detaljprosjektering og utvikling av prototyper. Her har vi gjort et pionérarbeid med utviklingen av formingsveiledere som verktøy for å kvalitetssikre boligfeltenes overordnede arkitektur.

I tillegg til planarbeid og utvikling av større boligprosjekter, arbeides det også aktivt med individuelle skreddersydde boliger hvor materialbruk og detaljering kan gis en grundigere bearbeidelse.

Vår visjon er å skape en arkitektur med sjel, som gir en meningsfull syntese av det sosiale, estetiske og teknologiske. Det er Sjo Fasting Arkitekters ønske å bidra til utviklingen av en nåtidig bygningskultur med høy kvalitet. Dette innebærer at man arbeider med arkitektfaget som en disiplin, som omfatter arkitekturen, det private og det kollektive rom, og stedet som deler av en sammenhengende arkitektonisk struktur og helhet.

Vi arbeider bevisst med å skape prosjekter hvor byggeteknisk innsikt kombineres med en evne til å forstå stedet og å tydeliggjøre det enkelte prosjekts fortelling.

Sjo Fasting AS
www.sjofasting.no

kontakt oss for mer informasjon om Øglændkvartalet

kontakt oss for mer informasjon om Øglændkvartalet

ledige lokaler

Øglændhuset er den siste perlen i Øglændprosjektet. Her revitaliserer vi det gamle Øglændmagasinet og skaper nytt liv i det mest historierike bygget i Sandnes.

historien

Jonas Øglænd var i sin tid Sandnes’ største innen handel og industri. Han grunnla firmaet Jonas Øglænd som skulle bli Norges største sykkelfabrikk og en betydelig konfeksjonsfabrikk.

fremtidens sandnes

Sandnes opplever en sterk vekst og har mange spennende planer for sentrum.
Les mer om fremtidens Sandnes